RESEARCH PAPER
Trans-generational transfer of early maladaptive schemas – a preliminary study performed on a non-clinical group
 
More details
Hide details
1
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 
2
University of Lodz, Poland
 
3
University of Finance and Management, Warsaw, Poland
 
 
Submission date: 2016-04-04
 
 
Final revision date: 2016-05-16
 
 
Acceptance date: 2016-05-31
 
 
Online publication date: 2016-07-11
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Current Issues in Personality Psychology 2016;4(3):132-145
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background
The maladaptive schemas theory assumes the creation of schemas as a result of relationships with parents during childhood. The aim of the study was to answer questions about the relations between dysfunctional parents’ schemas and their parental attitudes and their children’s schemas.

Participants and procedure
Eighty people participated in the study: 20 full families with grown children: a daughter and a son. The Questionnaire of Retrospective Assessment of Parental Attitudes (KPR-Roc) by Plopa and the Young Schema Questionnaire in its short form (YSQ-S3) were used.

Results
The results indicate that in the case of daughters the relationships between parental attitudes and schemas relate primarily to the perception of the mother’s attitudes. The strongest positive relationship between maladaptive daughter’s schemas were in relation to an excessively demanding attitude of the mother. There were no relations between the perception of the father’s attitudes and schemas of daughters. In the case of boys there were less significant correlations for both the perception of the mother and father. With regard to the relationship between parents’ schemas and children’s schemas, such mothers’ schemas as defectiveness, vulnerability to harm or illness and absolute severity and such fathers’ schemas as defectiveness, entanglement and self-sacrifice showed especially strong links with daughters’ schemas. The strongest relationships with sons’ schemas occurred in relation to the mother’s schema connected with pessimism and the father’s vulnerability to harm.

Conclusions
Young’s schemas theory seems to be significant from the perspective of understanding intergenerational transfers of beliefs and accompanying behaviours.
 
REFERENCES (30)
1.
Beck, A. T., Freeman, A., & Davis, D. D. (2005). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości [Cognitive Therapy of Personality Disorders]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Bosmans, G., Braet, C., & Van Vlierberghe, L. (2010). Attachment and symptoms of psychopathology: early maladaptive schemas as a cognitive link? Clinical Psychology & Psychotherapy, 17, 374–385.
 
3.
Calvete, E., Orue, I., & González-Diez, Z. (2013). An examination of the structure and stability of early maladaptive schemas by means of the Young Schema Questionnaire-3. European Journal of Psychological Assessment, 29, 283–290.
 
4.
Carr, S. N., & Francis, A. J. P. (2010). Early maladaptive schemas and personality disorder symptoms: An examination in a non-clinical sample. Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 83, 333–349.
 
5.
Cecero, J. J., Marmon, T. S., Beitel, M., Hutz, A., & Jones, C. (2004). Images of mother, self, and God as predictors of dysphoria in non-clinical samples. Personality and Individual Differences, 36, 1669–1680.
 
6.
Chromy, B. (2015). Międzypokoleniowa transmisja postaw macierzyńskich. Praca magisterska [Trans-generational transmission of maternity attitudes]. Retrived from https://www.repozytorium.ka.ed... (12.02.2016).
 
7.
Dale, R., Power, K., Kane, S., Stewart, A. M., & Murray, L. (2010). The role of parental bonding and early maladaptive schemas in the risk of suicidal behavior repetition. Archives of Suicide Research, 14, 311–328.
 
8.
Esmali Kooraneh, A., & Amirsardari, L. (2015). Predicting early maladaptive schemas using Baumrind’s parenting styles. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 9, 952.
 
9.
Field, A. M., Francis, A. J. P., & Carr, S. N. (2015). Borderline personality and depressive symptomatology: Common psychosocial predictors and comorbidity. Australian Journal of Psychology, 67, 197–206.
 
10.
Grzegorzewska, I. (2012). Czy zachowania rodziców wobec dzieci są niezmienne? Uwarunkowania stabilności i zmienności sprawowania funkcji rodzicielskich [Are parents’ attitudes towards children unchangeable? Conditioning of stability and changeability in being a parent]. Edukacja Dorosłych, 66, 89–98.
 
11.
Hoffart Lunding, S., & Hoffart, A. (2014). Perceived parental bonding, early maladaptive schemas and outcome in schema therapy of cluster c personality problems. Clinical Psychology & Psychotherapy. http://doi.org/10.1002/cpp.193....
 
12.
Kadzikowska-Wrzosek, R. (2011). Postawy rodzicielskie a zdolności w zakresie samoregulacji: wychowawcze uwarunkowania gratyfikacji podstawowych potrzeb, internalizacji standardów oraz siły woli [Parenting and the self-regulation abilities: Educational antecedents of the satisfaction degree of basic needs, standards internalization and strength of volition]. Psychologia Rozwojowa, 16, 89–108.
 
13.
Knopp, K. (2007). Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców [Temperamental and Familial Factors in Emotional Intelligence]. Roczniki Psychologiczne, 10, 113–133.
 
14.
Kriston, L., Schäfer, J., Jacob, G. A., Härter, M., & Hölzel, L. P. (2013). Reliability and validity of the German Version of the Young Schema Questionnaire-Short Form 3 (YSQ-S3). European Journal of Psychological Assessment, 29, 205–212.
 
15.
Lachenal-Chevallet, K., Mauchand, P., Cottraux, J., Bouvard, M., & Martin, R. (2006). Factor analysis of the schema questionnaire-short form in a nonclinical sample. Journal of Cognitive Psychotherapy, 20, 311–318.
 
16.
Marchwicki, P. (2004). Style przywiązania a postawy rodzicielskie doniesienie z badań [Attachment Styles and Parental Attitudes: an Empirical Research]. Roczniki Psychologiczne, 7, 81–103.
 
17.
Mącik, D., & Sas, E. (2015). Therapy of anorexia and Young’s early maladaptive schemas. Longitudinal study. Current Issues in Personality Psychology, 3, 203–213.
 
18.
Mącik, D., & Shchehelska, K. (2015). Związki wczes­nych nieadaptacyjnych schematów Younga z samopoczuciem i sensem życia w zaburzeniu lękowym i depresyjnym [Interrelations between early maladaptive schemas, well-being and sense of life in generalized anxiety and depression disorders]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24, 208–216.
 
19.
Monirpoor, N., Gholamyzarch, M., Tamaddonfard, M., Khoosfi, H., & Ganjali, A. R. (2012). Role of father-child relational quality in early maladaptive schemas. International Journal of High Risk Behaviors & Addiction, 1, 50–54.
 
20.
Ostafińska-Molik, B., & Wysocka, E. (2014). Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji [Parenting styles in the family of origin in the perception of junior high school students and the importance of development – attempt of the theoretical and empirical exemplification]. Przegląd Pedagogiczny, 2, 213–234.
 
21.
Plopa, M. (1983). Funkcjonowanie społeczno-emo­cjonalne młodzieży a percepcja postaw matek i ojców [Social-emotional functioning of adolescents and perception of parental attitudes]. Psychologia Wychowawcza, 26, 129–141.
 
22.
Plopa, M. (1995). Rola ojca w kształtowaniu osobowości córek i synów [The role of the father in the formation of personality daughters and sons]. In J. Trempała (ed.), Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych [Developing man in a changing world. Proceedings of the IV National Conference of Developmental Psychologists] (pp. 329–338). Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 
23.
Plopa, M. (2008). Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-ROC). Więzi w małżeństwie i rodzinie [Questionnaire of retrospective appraisal of parents’ attitudes (KPR-ROC). Bonds in marriage and family] (pp. 161–219). Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 
24.
Saritaş, D., & Gençö, T. (2011). Psychometric Properties of “Young Schema Questionnaire-Short Form 3” in a Turkish Adolescent Sample. Journal of Cognitive & Behavioral Psychotherapies, 11, 83–96.
 
25.
Sobański, J. A., Klasa, K., Rutkowski, K., Dembiń­ska, E., Müldner-Nieckowski, Ł., & Cyranka, K. (2013). Zapamiętane postawy rodziców pacjenta a obraz zaburzeń nerwicowych. Objawy związane i niezwiązane z seksualnością [Parental attitudes recollected by patients and neurotic disorders picture – sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms]. Psychiatria Polska, 47, 827–851.
 
26.
Thoma, N., Pilecki, B., & McKay, D. (2015). Contemporary cognitive behavior therapy: A review of theory, history, and evidence. Psychodynamic Psychiatry, 43, 423–462.
 
27.
Turner, H. M., Rose, K. S., & Cooper, M. J. (2005). Parental bonding and eating disorder symptoms in adolescents: The meditating role of core beliefs. Eating Behaviors, 6, 113–118.
 
28.
Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (3rd ed.). Sarasota, FL, US: Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.
 
29.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2014). Schema therapy: A practitioner’s guide. Sopot: GWP.
 
30.
Young, J. E., Rygh, J. L., Weinberger, A. D., & Beck, A. T. (2008). Cognitive therapy for depression. W D. H. Barlow & D. H. (Ed) Barlow (Red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (4th ed., pp. 250–305). New York, NY, US: Guilford Press.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-561X
ISSN:2353-4192
Journals System - logo
Scroll to top