The role of self-assessment and emotions in designation of an aggressive strategy of coping with a social conflict situation by gymnasium school students
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2014-05-31
 
 
Current Issues in Personality Psychology 2014;2(1):17-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background, participants and procedure
This research is aimed at evaluation of the role of self-assessment and emotions in designation of an aggressive strategy of coping with a social conflict situation by gymnasium school students. It uses a questionnaire to study strategies adopted by youth to cope with a social conflict situation (KSMK), Self-Esteem Scale (SES) and a Three-Factor Personality States and Traits Inventory (TISCO) questionnaire. The empirical study was conducted in gymnasium schools in Wrocław and neighbouring localities. It included 811 adolescents (414 girls and 397 boys) aged 13-15.
Results and conclusions
Based on the analysis of the collected research material, it is concluded that low assessment of teenagers’ own capacity plays a role in choosing an aggressive strategy to cope with a social conflict situation. Participation of adolescents in a situation of a threat to accomplishment of their own objectives intensifies negative emotions. Research results confirm that aggression is a form of dealing with anger and fear felt in a social conflict situation.
 
REFERENCES (53)
1.
Berkowitz, L. (1992). O powstawaniu i regulowaniu gniewu i agresji [On Formation and Regulation of Anger and Aggression]. Psychological News, 1-2, 87-105.
 
2.
Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia [Health Psychology]. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 
3.
Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania [The Youth’s Strategies of Coping with Difficult Social Situations. Psychosocial Determinants]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
4.
Borecka-Biernat, D. (2012). Kwestionariusz strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego [The Questionnaire of the Youth’s Strategies of Coping with the Social Conflict Situation]. Pedagogical Psychology, 1-2, 86-118.
 
5.
Clark, L. & Watson, D. (2002). Funkcjonalne i dysfunkcjonalne reakcje uczuciowe [Functional and Dysfunctional Emotional Reactions]. In: P. Ekman & R. Dawidson (eds.). Natura emocji – podstawowe zagadnienia [The Nature of Emotions. Fundamental Questions] (pp. 119-125). Gdańsk: Gdańskie Wy­dawnictwo Psychologiczne.
 
6.
Doliński, D. (2000). Emocje, poznanie i zachowanie [Emotions, Cognition and Behaviour]. In: J. Strelau (ed.). Psychologia. Podręcznik akademicki [Psychology. Academic Textbook] (pp. 369-394). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
7.
Donaldson, Ph. (2000). Patterns of Children’s Coping with Life Stress. American Journal of Orthopsychia­try, 70, 351-359.
 
8.
Eftimie, S. & Ionescu, S. (2010). Self-Esteem on Aggressive Adolescents. Buletinul UniversităŃii Petrol – Gaze din Ploiesti, Seria StiinŃele EducaŃiei, 62, 146-153.
 
9.
Frączek, A. (2003). Wszystko o twojej agresji [All About Your Aggression]. Charaktery, 7, 28-30.
 
10.
Fredrickson, B. (2001). The Role of Positive Emotions in Positive Psychology. American Psychologist, 56, 218-226.
 
11.
Guliford, J. (1970). Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice [Basic Statistical Methods in Psychology and Pedagogics]. Warszawa: PWN.
 
12.
Guszkowska, M., Gorący, A. & Rychta-Siedlecka, J. (2001). Ważne zdarzenia życiowe i codzienne kłopoty jako źródło stresu w percepcji młodzieży [Important Life Events and Everyday Troubles as the Source of Stress in Perception of the Youth]. Edukacja Otwarta, 4, 155-164.
 
13.
Jaworski, R. (2000). Konflikt pokoleń w okresie adolescencji. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem [Generation Gap in the Adolescence. Psychological Aspects of Coping with Stress]. In: R. Jaworski, A. Wielgus & J. Łukjaniuk (eds.). Problemy człowieka w świecie psycho­logii [Human Problems in the World of Psychology] (pp. 27-54). Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
 
14.
Jelonkiewicz, I. & Kosińska-Dec, K. (2008). Jasna strona stresu młodzieży (emocje pozytywne w radzeniu sobie) [Bright Side of the Youth’s Stress (Positive Emotions in Coping]. In: I. Heszen & J. Życińska (eds.). Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji [Psychology of Health. In the Search for Positive Inspirations] (pp. 55-66). Warszawa: Wydawnictwo SWPS “Academica”.
 
15.
Kępiński, A. (1992). Lęk [Fear]. Kraków: Wydawnictwo Sagittarius.
 
16.
Kobus, K. & Reyes, O. (2000). A Descriptive Study of Urban Mexican American Adolescents’ Perceived Stress and Coping. Hispanic Journal of Behavioural Sciences, 22, 163-178.
 
17.
Kosińska-Dec, K. & Jelonkiewicz, I. (1995). Sposoby radzenia sobie przez rodziców z zaburzeniami emocjonalnymi i chorobą somatyczną dziecka [The Ways Parents Cope with Emotional Disorders and a Somatic Disease of Their Child]. Pedagogical Psychology, 4, 337-349.
 
18.
Kossewska, J. (2008). Zasoby osobowe a agresja inter­personalna u młodzieży gimnazjalnej [Personal Resources and Interpersonal Aggression at the Youth of the Grammar School]. In: H. Wrona-Polańska.
 
19.
(ed.). Zdrowie-stres-choroba w wymiarze psycholo­gicznym [Health-Stress-Disease in the Psycholo­gical Dimension] (pp. 145-159). Kraków: Wydaw­nictwo Impuls.
 
20.
Kozielecki, J. (1981). Psychologiczna teoria samowiedzy [The Psychological Theory of Self-Knowledge]. War­szawa: PWN.
 
21.
Krzyśko, M. (1999). Styl atrybucyjny a sposoby ra­dzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych [The Attributive Style and the Ways the Youth Cope with Difficult School and Non-School Situations]. In: W. Kojsa, R. Mrózka & R. Studenski (eds.). Młodzież w sytuacjach zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kultu­rowych [The Youth in Situations of Economic, Educational, Social and Cultural Changes] (Vol. 1, pp. 265-276). Cieszyn: Wydawnictwo UŚ Filia w Cieszynie.
 
22.
Kubacka-Jasiecka, D. (1986). Struktura ja a związek między agresywnością i lękliwością [The Structure of Self and the Relation between Aggressiveness and Timidity]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
23.
Kubacka-Jasiecka, D. (1995). Młodzieżowe zachowania agresywne w zmaganiu się z zagrożeniem Ja [Teenagers’ Aggressive Behaviours in Struggle with a Threat to the Self]. Quarterly of the Polish Developmental Psychology, 3, 3-21.
 
24.
Kulas, H. (1986). Samoocena młodzieży [Self-Assessment of the Youth]. Warszawa: Wydawnictwa Szkol­ne i Pedagogiczne.
 
25.
Lazarus, R. (2001). The Paradigm of Stress and Coping. Psychological News, 3-4, 2-40.
 
26.
Leary, M. & Kowalski, R. (2001). Lęk społeczny [The Social Fear]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy­chologiczne.
 
27.
Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K. & Dzwonkow­ska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody [The SES Self-Esteem Scale by Morris Rosenberg – Polish Adaptation of the Method]. Social Psychology, 2, 164-176.
 
28.
Łosiak, W. (1995). Umiejscowienie kontroli, percepcja sytuacji a lęk w sytuacji egzaminacyjnej [Locus of Control, Perception of Situation and Fear in the Situation of an Exam]. Annual of the Pedagogical Studies Committee, 47, 107-114.
 
29.
Łosiak, W. (2009). Stres i emocje w naszym życiu [Stress and Emotions in Our Life]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
30.
Matusewicz, Cz. (1997). Konflikty w zespołach uczniow­skich [Conflicts in Students’ Groups]. In: W. Po­mykało (ed.). Encyklopedia pedagogiczna [Pedago­gical Encyclopaedia] (pp. 285-287). Warszawa: Fun­dacja Innowacja.
 
31.
Miłkowska, G. (2012). Agresja w okresie dorastania – charakterystyka, przejawy, przeciwdziałanie [Aggression in the Period of Adolescence – Characteristics, Symptoms, Prevention]. In: Z. Izdebski (ed.). Zagrożenia okresu dorastania [Dangers of the Adolescence] (pp. 91-110). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
32.
Miłkowska-Olejniczak, G. (2002). Szkolne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci i mło­dzie­ży [School Determinants of Aggressive Behaviours at Children and Youth]. In: A. Doliński (ed.). Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży [Model Solutions of the Preventive Measures in Children and Youth Groups] (pp. 57-70). Zielona Góra: Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.
 
33.
Nitendel-Bujakowa, E. (2001). Lęki szkolne jako wy­znacznik funkcjonowania dziecka [School Fears as a Determinant of Child’s Functioning]. Issues of the Psychological and Pedagogical Guidance, 1, 15-37.
 
34.
Ogińska-Bulik, N. (2001). Zasoby osobiste jako wy­znaczniki radzenia sobie ze stresem [Personal Re­sources as Determinants of Coping with Stress]. Acta Universitatis Lodziensis folia Psychologica, 5, 83-93.
 
35.
Plewicka, Z. (1977). Sytuacje konfliktowe uczniów w szkole [Conflict Situations of Students at School]. In: M. Tyszkowa (ed.). Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych a rozwój osobowości [The Youth’s Behaviour in Difficult Situations and Development of Personality] (pp. 37-50). Poznań: Wydawnictwo Nauko­we UAM.
 
36.
Polak, K. (2010). Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych [A Student in the Situation of School Conflicts]. In: D. Borecka-Biernat (ed.). Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? [Conflict Situations in Family, School and Peer Environment] (pp. 23-40). Warszawa: Dyfin.
 
37.
Pufal-Struzik, I. (1997). Niektóre cechy osobowości młodzieży agresywnej [Some Personality Traits of Aggressive Teenagers]. Pedagogical Psychology, 2, 151-156.
 
38.
Ranschburg, J. (1993). Lęk, gniew, agresja [Fear, Anger, Aggression]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
39.
Reykowski, J. (1970). „Obraz własnej osoby” jako me­chanizm regulujący postępowanie [“Image of Self” as a Behaviour-Regulating Mechanism]. Pedagogical Quarterly, 3, 45-57.
 
40.
Rostowska, T. (2001). Konflikt międzypokoleniowy w ro­dzinie. Analiza psychologiczna [Generation Gap in Family. Psychological Analysis]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
41.
Różańska-Kowal, J. (2004). Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania [School as the Main Source of Stress for the Adolescents]. Pedagogical Quarterly, 3, 203-214.
 
42.
Sikora, R. & Pisula, E. (2008). Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12-17 lat [Age and Sex and Coping with Stress by the Youth Aged 12-17]. Psychological Review, 51, 405-421.
 
43.
Skorny, Z. (1987). Dziecko agresywne – objawy, przyczyny, przeciwdziałanie [An Agressive Child – Symptoms, Reasons, Prevention]. In: W. Pomykało (ed.). Vademecum dla rodziców dzieci od lat 6 do 10 [Vademecum for Parents of Children Aged 6-10] (pp. 97-102). Warszawa: Wydawnictwo Współczesne.
 
44.
Stach, R. (1989). Zachowanie agresywne [Aggressive Behaviour]. Wrocław: Ossolineum.
 
45.
Terelak, J. (2001). Psychologia stresu [The Psychology of Stress]. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza „Branta”.
 
46.
Tyszkowa, M. (1977). Zachowanie się dzieci i mło­dzie­ży w sytuacjach trudnych. [Behaviour of Children and Youth in Difficult Situations]. In: M. Tyszkowa (ed.). Zachowanie się młodzieży w sytua­cjach trudnych a rozwój osobowości [The Youth’s Behaviour in Difficult Situations and Development of Personality] (pp. 7-17). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
47.
Tyszkowa, M. (1979). Funkcjonowanie dzieci w sytua­cjach trudnych [The Children’s Functioning in Dif­ficult Situations]. Oświata i Wychowanie, 6, 210-217.
 
48.
Tyszkowa, M. (1986). Zachowanie się dzieci w sytua­cjach trudnych [The Children’s Behaviour in Difficult Situations]. Warszawa: PWN.
 
49.
Tyszkowa, M. (1997). Odporność psychiczna [Psychic Immunity]. In: W. Pomykało (ed.). Encyklopedia pedagogiczna [Pe­dagogical Encyclopaedia] (pp. 475-478). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja.
 
50.
Witkin, G. (2000). Stres dziecięcy [The Child Stress]. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 
51.
Woźniak-Krakowian, A. & Wieczorek, G. (2009). Przemoc w szkole jako zjawisko społeczne [Violence at School as a Social Phenomenon]. In: A. Woź­niak-Krakowian, E. Napora & I. Gomółka-Walaszek (eds.). Problemy marginalizacji dzieci i młodzieży [The Issues of Children and Youth Marginalisation] (pp. 115-150). Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
 
52.
Wrześniewski, K. (1991). Trójczynnikowy inwentarz stanów i cech osobowości [Three-Factor Personality States and Traits Inventory]. Medical Review, 48, 222-225.
 
53.
Wrześniewski, K. (1996). Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru [Styles and Strategies of Coping with Stress. Measurement Issues]. In: I. Heszen-Niejodek & Z. Ratajczak (ed.). Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne [Human Being in the Situation of Stress. Theoretical and Methodological Issues] (pp. 44-64). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-561X
ISSN:2353-4192
Journals System - logo
Scroll to top