RESEARCH PAPER
Reflection of the value in practical plans of secondary school youth from country areas of Greater Poland – a pilot study of research approach
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland
 
2
School of Form – Industrial Design, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2016-03-31
 
 
Final revision date: 2016-09-14
 
 
Acceptance date: 2016-09-14
 
 
Online publication date: 2016-09-26
 
 
Publication date: 2016-09-26
 
 
Current Issues in Personality Psychology 2016;4(3):177-186
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background
The research on values constitutes an essential part of social research. These studies usually use an approach associated with the lists of values and their evaluations on scales, ranging or comparative. This approach is problematic, particularly in the situation of youth who are often characterized by low reflectiveness. One of the ways to achieve the value is to conduct research on practical plans.

Participants and procedure
The study involved 218 pupils from three lower secondary schools from the Greater Poland region. We used the card description of practical plans (“Timeline”), in which pupils described their intentions within perspectives ranging 5, 10, 15 and 20 years. The study was carried out during lessons, conducted by teachers. However, rather than the cognitive goal, the more essential aim was to estimate the usefulness of research tool.
Results
The presented data serves only to illustrate the possibilities of the tested research tool. The obtained descriptions identified a low crystallization of practical plans. In the context of values it is necessary to refer to the dominance of a materialistic and pragmatic approach, a family remains essential as a value, but self-fulfillment does not.

Conclusions
The study was primarily conducted to check whether the analysis of practical plans will be useful approach to examine values important for youth. In the study, issues of standardizing the research situation proved to be relevant – hence there was a demand to use the lesson script. The results show that this approach to research on values leads to valuable results.
 
REFERENCES (35)
1.
Boba, M., & Michlowicz, M. (2007). Oczekiwania gimnazjalistów [Expectations of lover secondary school youth]. Presented at XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów [XIII Diagnosis Education Conference: Learning and exam in the eyes of pupils]. Łomża.
 
2.
Brzozowski, P. (1989/1996). Skala Wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha [Value Survey. Polish adaptation of M. Rokeach Value Survey]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
3.
Brzozowski, P. (2002). Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza [The universal character of the structure of values: Shalom H. Schwartz conception]. Roczniki Psychologiczne, 5, 27–52.
 
4.
Brzozowski, P. (2005). Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja? [The universal hierarchy of values: fact or fiction?]. Przegląd Psychologiczny, 48, 261–276.
 
5.
CBOS. (2011). Młodzież 2010 [Youth 2010]. Opinie i diagnozy, 19. Retrieved from http://www.cinn.gov.pl/portal?....
 
6.
CBOS (2014). Młodzież 2013 [Youth 2013]. Retrieved from http://www.cinn.gov.pl/portal?....
 
7.
Crockett, L. J., & Bingham, C. R. (2000). Anticipating adulthood: expected timing of work and family transitions among rural youth. Journal of Research on Adolescence, 10, 151–172.
 
8.
Długosz, P. (2012). Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej [Old and new educational inequalities among rural youth]. Wieś i Rolnictwo, 1, 132–145.
 
9.
Domalewski, J. (2006). Reforma edukacji – szkoła wiejska – środowisko lokalne. Wzajemne uwarunkowania i zależności [Educational reform – rural school – local environment. Mutual relationships and dependencies]. In K. Szafraniec (ed.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi: ludzie-społeczność lokalna-edukacja [Human capital and social resources of countryside: people – local community – education] (pp. 239–281). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 
10.
Domalewski, J. (2013). System wartości młodzieży gimnazjalnej. Raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego [The system of values of secondary school youth. The report of the study conducted among pupils of classes III secondary shools in Kujawsko-Pomorskie]. Bydgoszcz-Toruń: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.
 
11.
Dubis, M. (2014). Wartości i style życia młodzieży [Values and lifestyles of young people]. Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 1, 35–45.
 
12.
Dziwańska, K. (2007). Cele i plany życiowe młodzieży a rozwój perspektywy przyszłościowej – wyniki badań [Goals and life plans of young people and the development of a forward-looking perspective – results of the research]. Psychologia Rozwojowa, 12, 75–84.
 
13.
Dziwańska, K. (2009). Specyfika formułowania planów krótkoterminowych w okresie dorastania – wyniki badań [The specificity of formulating short-term plans in adolescence – results of the research]. Psychologia Rozwojowa, 14, 61–70.
 
14.
Eckersley, R. (1995). Values and visions youth and the failure of modern Western culture. Youth Studies Australia, 14, 13–21.
 
15.
Eurostat. (2009). Youth in Europe. A statistical portrait. Retrieved from http://pjp-eu.coe.int/document....
 
16.
Fatyga, B. (1998). Młodzież. Jej układy wartości i ich wpływ na style życia [Youth. Its value layouts and their impact on lifestyles]. Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży ISNS UW. Retrieved from http://www.instesw.ebox.lublin....
 
17.
Fiedorczuk, J., & Fiedorczuk, I. (2012). Poziom aspiracji edukacyjnych a system wartości młodzieży [The level of educational aspirations and the value system of young people]. Kultura i Edukacja, 2, 70–87.
 
18.
Herczyński, J., & Sobotka, A. (2015). Ustrojowe modele gimnazjum [Institutional models of lower secondary school in Poland]. Edukacja, 4, 5–32.
 
19.
Lee, M. J., Whitehead, J., Ntoumanis, N., & Hatzigeorgiadis, A. (2008). Relationships among values, achievement orientations, and attitudes in youth sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30, 588–610.
 
20.
Matyjas, B. (2012). Wartości preferowane przez młodzież gimnazjalną [The values preferred by gymnasium students. A theoretical and empirical study]. Roczniki Pedagogiczne, 4, 87–107.
 
21.
Miethe, T. D. (1985). The validity and reliability of value measurements. The Journal of Psychology, 119, 441–453. DOI: 10.1080/00223980.1985.10542914.
 
22.
Mikut, M. (2007). Obraz przyszłego życia wiejskich gimnazjalistów [Image of future life of rural grammar-school boys]. Przegląd Pedagogiczny, 1, 123–134.
 
23.
Moore, M. (1975). Rating versus ranking in the Rokeach Value Survey: An Israeli comparison. European Journal of Social Psychology, 5, 405–408. DOI: 10.1002/ejsp.2420050313.
 
24.
Oleś, P. (2002). Z badań nad wartościami i wartościowaniem. Niektóre kwestie metodologiczne [Researches on values and valuation: Some methodological issues]. Roczniki Psychologiczne, 5, 53–75.
 
25.
Ossowski, S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej [Issues of social psychology]. Warszawa: PWN.
 
26.
Piko, B. F., & Keresztes, N. (2006). Physical activity, psychosocial health, and life goals among youth MA. Journal of Community Health, 31, 136–145.
 
27.
Proctor, C. L., Linley, P. A., & Maltby J. (2009). Youth life satisfaction: a review of the literature. Journal of Happiness Studies, 10, 583–630.
 
28.
Strzemińska, A., & Wiśnicka, M. (2010). Młodzież na wsi. Raport z badania [Young people in rural areas. Research Report]. Warszawa: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 
29.
Swadźba, U. (2014). Praca, religia, rodzina. Od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych? [Work, religion, family. From materialistic to postmaterialistic values?]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 48, 53–66.
 
30.
Szczygieł, M. (2011). Teoretyczne i metodologiczne problemy badania wartości – propozycja badań [Theoretical and methodological problems of the research of the values – the research proposal]. Paper presented at 7th Poznańskie Forum Kognitywistyczne (teksty pokonferencyjne nr 6), Poznań, Poland, 171–177.
 
31.
Świda-Ziemba H. (2005). Młodzi w nowym świecie [Young people in the new world]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
32.
Wasielewski, K. (2007). Aspiracje edukacyjne i plany kształceniowe młodzieży a środowisko zamieszkania [Educational aspirations and plans of young people and their living environment]. In M. Błąd & D. Klepacka-Kołodziejska (eds.), Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi [Socio-economic aspects of development of the Polish countryside] (pp. 251–260). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 
33.
Wojciszke, B. (1986). Struktura ja, wartości osobiste i zachowanie [Structure of “I”, personal values and behavior]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
34.
Zawadzka, A. M. (2006). Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki [Human values accounting for materialistic orientation]. Roczniki Psychologiczne, 9, 61–80.
 
35.
Ziółkowski, M. (2000). Przemiany interesów i warto­ści społeczeństwa polskiego [Transformation of the interests and values of Polish society]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-561X
ISSN:2353-4192
Journals System - logo
Scroll to top