RESEARCH PAPER
Level of occupational stress of court probation officers and style of coping with stress
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2015-07-21
 
 
Final revision date: -0001-11-30
 
 
Acceptance date: 2022-03-31
 
 
Online publication date: 2015-08-21
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Current Issues in Personality Psychology 2015;3(4):214-229
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background
The relationship between a court probation officer and their ward is a specific one and is frequently connected with enormous individuals costs. This fact is connected with the character of the job, and with the conditions determining its character. Psychosocial threats may influence both mental and somatic health, directly or indirectly, by means of the influence exerted by stress.

Participants and procedure
The main study was conducted at the offices of the teams of the Court Probation Service. The teams of the Court Probation Service are part of the structure of the following 9, randomly selected, district courts (DCs): DC Wrocław, DC Bydgoszcz, DC Szczecin, DC Poznań, DC Łódź, DC Lublin, DC Kraków, DC Katowice and DC Białystok. Participation in the research was voluntary and anonymous; the tools were arranged in sets, and the sequence of those sets was random. The sets of research tools were received by 1,000 individuals altogether.

Results
The conducted research confirmed the need to verify the significance of the feeling of occupational stress of court probation officers at the workplace and the correlations between it and a number of variables. Below, I present statistical analyses concerning various aspects of occupational stress experienced in the studied group, including correlations between the general level of occupational stress and the dimensions of it, and organizational predictors. The objective of the research was to indicate the styles of coping with stress and the correlations of them with the stress felt by court probation officers.

Conclusions
The research confirms a significant influence exerted by organizational determinants upon the general level of felt occupational stress. Professional court probation officers experience a higher level of felt occupational stress; what is conducive to that is high encumbrance with occupational responsibilities, and also functioning directly in structures of the court of law. Court probation officers suffering from high and low levels of occupational stress differ from one another in terms of the selection of the style concentrated on emotions, which is relevant to the style typical of individuals manifesting the propensity for concentrating on themselves and their own emotional experiences. The individuals manifesting a high level of felt occupational stress select the style described in this paper much more frequently than individuals suffering from a low level of stress.
 
REFERENCES (46)
1.
Brown, P. W. (1987). Probation officer burnout: An organizational disease/an organizational cure. Federal Probation, 51, 17-21. Retrieved from: http://web.ebscohost.com.
 
2.
Corneil, W., Beaton, R., Murphy, S., Johnson, C., & Pike, K. (1999). Exposure to traumatic incidents and prevalence of posttraumatic stress symptomatology in urban firefighters in two countries. Journal of Occupational Health Psychology, 4, 131-141.
 
3.
Cox, T., Griffiths, A., & Rial-González, E. (2006). Badania nad stresem w pracy [Research on stress at work]. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 
4.
Czapiński, J., & Panek T. (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Retrieved from: http://www.diagnoza.com/pliki/....
 
5.
Dawis, R. V. (2000). Work adjustment theory. In: A. Kazdin (ed.), Encyclopedia of psychology (pp. 91-111). New York: Oxford University Press.
 
6.
Dudek, B., Waszkowska, M., Merecz, D., & Hanke, W. (1999). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego [Protecting employees’ health against the effects of job stress]. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
 
7.
Eccles, T. (1995). The Deceptive Allure of Empowerment. In: A. A. Thomson, A. J. Strickland, & T. Robertson Kramer (eds.), Reading in Strategic Management (pp. 496-509). Chicago: Irwin.
 
8.
Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1992). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854.
 
9.
Folkmann, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of doping in a middle – aged community sample. Journal of Health and Social Behaviour, 21, 219-239.
 
10.
Gogacz, K. (2010). Obraz społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych w percepcji dozorowanych [The image of social probation officers for adults in the perception of offenders]. In: Z. Bartkowicz, A. Węgliński, & A. Lewicka (eds.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie [Duties and competencies in educating socially maladjusted people]. Lublin: Wyd. UMCS.
 
11.
Gonzales, A. R., Schofield, R. B., & Hart, S. V. (2005). Stress among probation and parole officers and what can be done about it. In: Research for practice, US Department of Justice. Washington, DC: Department of Justice Office.
 
12.
Guzowska, M. (2004). Represyjny styl radzenia sobie ze stresem a postawa wobec choroby u osób po zawale serca [Repressive style of stress management and attitude towards the illness after a heart attack]. In: K. Wrześniewski, & D. Włodarczyk (eds.), Choroba niedokrwienna serca [Ischemic heart disease]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
13.
Heszen-Niejodek, I. (2004). Styl radzenia sobie ze stresem jako indywidualna zmienna wpływająca na funkcjonowanie w sytuacji stresowej [Stress management style as an individual variable that affects functioning in a stressful situation]. In: J. Strelau (ed.), Osobowość a ekstremalny stres [Personality and extreme stress]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Jakubowska-Winecka, A. (2004). Style a strategie radzenia sobie ze stresem po zawale serce [Styles and strategies of stress management after a heart attack]. In: K. Wrześniewski, & D. Włodarczyk (eds.), Choroba niedokrwienna serca [Ischemic heart disease]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
15.
Kuziora, G. (2010). Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej [A comparative analysis of job stress of social probation officers for adults and prison officers]. Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego.
 
16.
Lazarus, R. (1993). Coping theory and research: Past present and future. Psychosomatic Medicine, 55, 234-247.
 
17.
Łoboda, M. (1990). Czynniki stresogenne w organizacji [Stressors in organization]. In: A. Biela (ed.), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia [Stress in professional work. Selected aspects]. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 
18.
Maslach, C., & Leiter, M. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem w organizacji? [The truth about professional burnout. What to do with stress in an organization]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Ogińska-Bulik, N. (2009). Stres zawodowy u policjantów. Źródła, konsekwencje, zapobieganie [Job stress in police officers. Sources, consequences, prevention]. Łódź: WSHE.
 
20.
Ogińska-Bulik, N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła, konsekwencje, zapobieganie [Job stress in social services occupations. Sources, consequences, prevention]. Warszawa: Difin.
 
21.
Okręgowy Inspektorat Pracy. (2012). Poradnik dla pracodawcy [Employer’s Guide]. Retrieved from: http://www.lodz.oip.pl/stres_p....
 
22.
Parker, J. D. A., & Endler, N. S. (1992). Coping with coping assessment: A critical review. European Journal of Personality, 6, 321-344.
 
23.
Pastwa-Wojciechowska, B. (2008). Znaczenie diagnozy psychopatii w opiniowaniu psychologiczno-penitencjarnym [The meaning of psychopathy diagnosis in psycho-penitentiary assessment]. In: W. Ambrozik, H. Machel, & P. Stępniak (eds.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych [The mission of the Prison Service and its tasks in the view of the present penal policy and social desirabilities]. Poznań – Gdańsk – Warszawa – Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej.
 
24.
Piotrowski, A. (2010). Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej [Stress and professional burnout of prison officers]. Warszawa: Difin.
 
25.
Ratajczak, Z. (2005). Jakość życia człowieka w warunkach narastających zagrożeń [The quality of human life in the growingly dangerous circumstances]. In: M. Straś-Romanowska, K. Lachowicz-Tabaczek, & A. Szmajke (eds.), Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej [The quality of life in empirical studies and theoretical reflection] (pp. 233-241). Warszawa: Kolokwia Psychologiczne.
 
26.
Schmidt, K. H. (2007). Organizational commitment: A further moderator in the relationship between work stress and strain? International Journal of Stress Management, 14, 26-40.
 
27.
Schneider, B., Smith, D. B., Taylor, S., & Fleenor, J. (1998). Personality and organizations: a test of the homogenity of personality hypothesis. Journal of Applied Psychology, 83, 3.
 
28.
Sęk, H. (2000). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania [Professional burnout of teachers. Determinants and prevention]. In: H. Sęk (ed.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie [Professional burnout. Causes, mechanisms, prevention]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Slate, R. N., Wells T. L., & Johnson W. W. (2003). Opening the Manager’s Door: State Probation Officer Stress and Perceptions of Participation in Workplace Decision Making, 2003. Crime and Deliquency, 49, 519-541. Retrieved from: http://web.ebscohost.com.
 
30.
Slate, R., Wells, T., & Johnson, W. (2003). Opening the manager’s door: State probation officer stress and perceptions of participation in workplace decision-making. Crime and Delinquency, 49, 519-541.
 
31.
Slate, R. N., & Vogel, R. E. (1997). Participative management and correctional personnel: A study of the perceived atmosphere for participation in correctional decision making and its impact on employee stress and thoughts about quitting. Journal of Criminal Justice, 25, 397-408.
 
32.
Slate, R. N., Vogel, R. E., & Johnson, W. (2001). To quit or not to quit: Perceptions of participation in correctional decision making and the impact of organizational stress. Corrections Management Quarterly, 5, 68-78.
 
33.
Slate, R. N., Johnson, W. W., & Wells, T. L. (2000). Up to Speed: A Review of Research for Practitioners. Federal Probation, 64, 56-59.
 
34.
Strelau, J., Jaworowska, A., Wrześniewski, K., & Szczepaniak, P. (2005). Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Podręcznik [Coping Inventory for Stressful Situations Questionnaire. Textbook]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
35.
Świderski, A. (2006). Źródła stresu zawodowego, jego objawy i skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstwa [Sources of job stress, its symptoms and economic impact for businesses]. Łódź: Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. Retrieved from: http://www.lodz.oip.pl/pdf/ref....
 
36.
Tecław, S., & Nowosielski, W. (2010). Kultura organizacyjna grup dyspozycyjnych. Komunikat z badań [Organizational culture of Uninformed Public Services. Research statement]. In: J. Maciejewski, M. Bodziany, & K. Dojwa (eds.), Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych [Uninformed Public Services in the face of a great change. Cultural and social aspects of functioning in the light of integration processes]. Wrocław: Wyd. Uniwersytet Wrocławski.
 
37.
Terelak, J. F. (2008). Człowiek i stres [Human and stress]. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 
38.
The National Council of Court probation officers (Krajowa Rada Kuratorów). (2014). Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce [The present situation of probation services in Poland]. Warszawa: Krajowa Rada Kuratorów.
 
39.
Thomas, R. L. (1988). Stress perception among select federal probation and pretrial services officers and their supervisors. Federal Probation, 52, 48-58. Retrieved from: http://web.ebscohost.com.
 
40.
TNS OBOP. (2008). Raport społeczny – Polacy a czynniki ryzyka chorób układu krążenia – obejmujący najnowsze dane dotyczące świadomości Polaków na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia [Social report – the Poles and risk factors for cardiovascular diseases – covering the most up-to-date data concerning Polish people’s awareness of the risk factors of cardiovascular diseases]. Warszawa: TNS OBOP.
 
41.
Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 (Dz. U. z dnia 12 września 2001) [Court Probation and Supervision Officers Act of 27 July 2001].
 
42.
Widerszal-Bazyl, M. Stres psychospołeczny w pracy. Pojęcie, źródła, konsekwencje [Psychosocial stress at work. Concept, sources, consequences]. Retrieved from: http://nop.ciop.pl/m5-3/m5-3_3....
 
43.
Widerszal-Bazyl, M. (2008). Stres wśród pracowników starszych. Bezpieczeństwo pracy [Stress among older employers. Work safety]. Nauka i Praktyka, 6, 6-8.
 
44.
Wirkus, Ł. (2015). Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne [Probation Officers Stress at Work. A Theoretical and Empirical Study]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
45.
Wójcik, D. (2010). Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki [Probation. Successes and failures]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
46.
Zalewska, A. (2003). Dwa światy: emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności [Two worlds: emotional and cognitive evaluation of the quality of life and their determinants in people with high and low reactivity]. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-561X
ISSN:2353-4192
Journals System - logo
Scroll to top